sábado, 3 de julio de 2010

LLATÍ 4º E.S.O. Programació d’unitat i temporització (sessions)LLATÍ 4º E.S.O.

LLATÍ 4º E.S.O.

Programació d’unitat i temporització (sessions)

Unitat I : Roma, caput mundi

1ª Sessió :
- Continguts: Lectura i audició del text inicial. L’alfabet i la fonètica llatina. : Morfologia del nom. Gènere i nombre. Declinacions.

- Activitats d’aprenentatge: Lectura de paraules llatines.Lectura d’un text i identificació de síl•labes llargues i breus. Anàlisi sintàctica de frases.Resposta de preguntes sobre l’estructura de frases llatines. Identificació de casos en frases llatines

- Activitats.Pàg. 6, Act. 2: Pàg. 8, Act. 3, 4 , 5, 6.

- Activitats d’avaluació: Conèixer els elements bàsics de la morfologia nominal.Conèixer la forma d’enunciar els substantius Indicació del cas en què estarien certes paraules en llatí. Compleció d’una taula sobre els casos llatins. Explicació de la necessitat de saber el nominatiu i el genitiu d’un nom

- Avaluació: Pàg. 14: AV 1: Pàg. 14: AV 2,3 Pàg. 15: R 1


2 Sessió :
( cada sessió es realitza en dues hores lectives )

-Continguts: Morfologia del verb. La història de la llengua llatina. : La fundació de Roma: entre el mite i la història. L’èpica. Virgili.

-Activitats d’aprenentatge:
Resposta de preguntes sobre el verb llatí.Identificació de conjugacions llatines.Identificació d’arrels verbals.
Resposta de preguntes sobre la història de la llengua llatina.Cerca a Internet d’informació sobre el poble indoeuropeu.
Compleció d’un text amb informació sobre la fundació de Roma.
Lectura d’un text sobre el rapte de les sabines i relació amb un quadre.
Cerca a Internet d’informació sobre el Septimontium.
Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia

-Activitats: Pàg. 8, Act. 7, 8, 9 Pàg. 10, Act. 10, 11

-Activitats d’avaluació:
Indicació de les formes que es proporcionen en enunciar un verb.Reflexió sobre les formes que donen els diccionaris d’un verb.Traducció d’una frase tenint en compte la morfologia nominal i verbal.
Redacció amb paraules pròpies de la llegenda de la fundació de Roma.
Identificació del moment del mite a què pertany una pintura.
Passeig virtual per la ciutat de Roma.
Explicació de les característiques de l’èpica llatina.
Compleció de frases amb informació sobre l’èpica romana.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.-Avaluació: Pàg. 14: AV 4,5,6; Pàg. 15: R 2,3,4 Pàg. 15: AM 1,2,3

-Examen i recuperació ( pàg.15 )


Unitat II: La Monarquia romana


1ª Sessió
-Continguts:La primera declinació. El present d’indicatiu de la primera i la segona conjugació. El present d’indicatiu del verb sum.


-Activitats d’aprenentatge:
Anàlisi morfològica i canvi del nombre de paraules.
Declinació de substantius de la primera declinació.
Indicació del cas i el nombre d’una sèrie de paraules.
Classificació de sintagmes segons el cas.
Anàlisi morfològica de formes verbals.Traducció i classificació de frases.
Explicació de la diferència que hi ha entre un verb copulatiu i un de predicatiu.
Traducció de frases.Reflexió sobre els valors del verb sum en les frases traduïdes.

-Activitats: Pàg. 19, Act. 1, 2Pàg. 19, Act. 3,

-Activitats d’avaluació:
Resposta de preguntes sobre la primera declinació.
Declinació de paraules de la primera declinació.Identificació de la paraula correcta en una frase. Activitats d’avaluacióRelació de frases amb la seva traducció.
Traducció de frases i textos. Relació de frases amb la seva traducció.


-Avaluació: Pàg. 30: AV 4; Pàg. 31, AM 2Pàg. 30: AV 5; Pàg. 31: R 1; Pàg. 31: R 2; Pàg. 31, AM 1

2ª Sessió

-Continguts :
Etapes de la història de la llengua llatina. Mots hereditaris i cultismes. Els doblets

-Activitats d’aprenentatge:
Compleció d’una taula amb les etapes del llatí. Classificació en un mapa de les llengües itàliques.Elaboració d’un quadre amb mots hereditaris i cultismes. Identificació de l’arrel culta de certes paraules. Indicació en una imatge del cos humà dels termes llatins corresponents.

-Activitats:Pàg. 23, Act. 12, 13Pàg. 25, Act. 14, 15, 16

-Activitats d’avaluació:
Resposta de preguntes sobre els primers textos en llatí.
Relació d’etapes del llatí amb la seva època. Cerca dels mots catalans derivats de certs termes llatins.Indicació dels mots llatins que han donat cultismes.

-Avaluació: Pàg. 30: AV 6; Pàg. 31: R 3Pàg. 30: AV 7; Pàg. 31, AM 3
3ª Sessió


-Continguts:
La Monarquia. Característiques.La Monarquia. Els reis.Els noms dels romans.Tarquini el Superb.
-Activitats d’aprenentatge:
Compleció d’una taula amb dades dels reis de Roma.
Explicació del significat dels drets d’auspicium i imperium. Relació d’obres amb el rei que les va manar fer.Indicació del significat d’una explicació. Comparació de la monarquia romana amb l’actual. Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.
-Activitats: Pàg. 28, Act. 17, 18Pàg. 28, Act. 19, 20Pàg. 29
-Activitats d’avaluacio:
Explicació del poder dels reis, a Roma. Indicació del nom dels quatre reis sabins de Roma. Indicació de les funcions del Senat a Roma.Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.
-Avaluació: Pàg. 30: AV 8Pàg. 30: AV 6; Pàg. 31: R 4Pàg. 31: AM 4

-Examen i recuperació ( pàg. 15)

Unitat III: La República romana


1ª Sessió
-Continguts
La segona declinació.La segona declinació.Els adjectius de tres terminacions.

-Activitats d’aprenentatge:
Selecció del cas i nombre d’una sèrie de formes.
Indicació del gènere de noms classificant-los en una taula.Selecció del cas correcte per als noms d’una frase.Anàlisi i traducció de frases.Declinació de sintagmes en diversos casos.Traducció d’un text i compleció dels buits amb les paraules adequades.

-Activitats: Pàg. 35, Act. 1, 2Pàg. 35, Act. 3, 4Pàg. 36, Act. 5, 6
-Activitats d’avaluacio:
Anàlisi morfològica de mots de la segona declinació.
Compleció d’una taula amb mots de la segona declinació. Traducció de frases.

-Avaluació: Pàg. 46, AV 1Pàg. 46, AV 2; Pàg. 46, AV 3; Pàg. 47, R 1; Pàg. 47, AM 1

2ª Sessió
-Continguts
El present d’indicatiu de la tercera i la quarta conjugació.
El llatí vulgar.Els prefixos d’origen llatí.Activitats d’aprenentatgeAnàlisi de formes verbals.Compleció de frases amb la forma verbal adequada.Traducció de frases i canvi del nombre dels verbs. Selecció de característiques pròpies del llatí vulgar.
Comparació d’un text romanç amb la traducció catalana.Comentari d’un mapa amb la distribució de diverses solucions de la llengua vulgar. Escriptura de mots amb una sèrie de prefixos.Formació de paraules relacionant lexemes.Construcció de mots amb prefixos d’origen llatí.Compleció de paraules amb el prefix adequat.

-Activitats: Pàg. 37, Act. 7, 8, 9, 10Pàg. 39, Act. 11, 12, 13Pàg. 41, Act. 14, 15, 16, 17

-Activitats d’avaluacio:
Traducció d’un text.Retroversió de frases.
Explicació del concepte de llatí vulgar. Explicació de fonts per al coneixement del llatí vulgar.Cerca de mots amb determinats prefixos. Identificació de la paraula corresponent a certes definicions.
-Avaluacio:Pàg. 46, AV 4; Pàg. 47, AM 2; Pàg. 47, AM 3Pàg. 46, AV 5; Pàg. 47, R 2
Pàg. 46, AV 6; Pàg. 47, R 33ªSessió

-Continguts:
La República.La comèdia. Anníbal.

-Activitats d’aprenentatge:
Comparació del sistema monàrquic amb el republicà.
Explicació de l’abast de determinades lleis republicanes.Compleció d’un quadre sobre les guerres púniques.Explicació dels episodis il•lustrats en certes imatges.
Explicació de l’episodi al qual fa referència un text.Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.
-Activitats: Pàg. 44, Act. 18, 19Pàg. 44, Act. 20 a 22Pàg. 45
-Activitats d’avaluació:
Elaboració d’un esquema amb les fases d’expansió durant la República.Indicació de les fases d’equiparació entre patricis i plebeus.Cerca d’informació sobre Espàrtac.
Cerca del significat de l’expressió “victòria pírrica”.
Resposta de preguntes sobre la comèdia romana.Pronunciament sobre el concepte de “plagi” a la comèdia romana.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.
-Avaluació: Pàg. 46, AV 7Pàg. 47, R 4; Pàg. 47, AM 4; Pàg. 47, AM 5Pàg. 46, AV 8; Pàg. 47, R 5; Pàg. 47, AM 6


Unitat IV: El sistema polític republicà

1ª Sessió
-Continguts:
Lectura i audició del text inicial.
La tercera declinació.L’imperfet d’indicatiu.
.Les llengües romàniques en l’actualitat. Grup central i ibèric.

-Activitats d’aprenentatge:
Identificació dels substantius de tema en consonant.
Anàlisi morfològica de substantius i canvi dels nombres. Traducció de frases.
Conversió de presents a l’imperfet d’indicatiu.Escriptura de formes verbals.
Traducció de frases i anàlisi de formes verbals.Traducció de frases i canvi dels temps verbals. Compleció d’un text amb les paraules que hi falten.
Traducció d’un text.
Relació de frases amb una il•lustració.
Identificació de les llengües romàniques en un mapa.Compleció d’una taula amb dades lingüístiques.Identificació de la llengua romànica més propera al català.
Consulta en línia d’un vocabulari occità-catal

-Activitats: Pàg. 51, Act. 1,2,3Pàg. 52, Act. 4, 5; Pàg. 53, Act. 6, 7 8, 9, 10
Pàg. 55, Act. 11 a 15

-Activitats d’avaluació:
Indicació del nombre i cas de paraules. Identificació del nominatiu singular de sintagmes. Relació de substantius i adjectius per formar sintagmes.
Pas de formes verbals a l’imperfet o al present.
Compleció i traducció de frases textos.Retroversió de frases.
Resposta de preguntes sobre les llengües romàniques.Explicació dels elements comuns entre les llengües romàniques.

-Avaluació:Pàg. 62, AV 1Pàg. 63, R 1; R 2
Pàg. 62, AV 2, AV 3; AV 4; AV 5,6; Pàg. 63, AM 1; AM 2 Pàg. 63, R 3


2ª Sessió
-Continguts: Els radicals llatins. Cultismes.
Magistratures i institucions republicanes. Magistratures i institucions republicanes.
La propaganda electoral a Pompeia. Cató el Censor.
-Activitats d’aprenentatge:
Explicació del significat de cultismes.Combinació de radicals llatins per obtenir mots catalans.Compleció de frases amb llatinismes.Identificació de l’arrel llatina d’una sèrie de paraules.Cerca de cultismes que continguin determinades arrels llatines.
Relació de magistratures amb les seves funcions.Compleció d’un quadre amb els magistrats adequats. Comentari del cursus honorum d’un personatge.
Comparació del Senat romà amb el Parlament català.
Comentari d’un text de Polibi sobre el Senat romà. Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats: Pàg. 57, Act. 16 a 20Pàg. 60, Act. 21, 22t. 23, 24, 25
Pàg. 61
-Activitats d’avaluació:
Explicació del significat de mots formats amb radicals llatins. Explicació de titulars de diari amb radicals llatins.
Compleció d’un esquema amb les institucions republicanes. Ordenació dels càrrecs del cursus honorum.
Cerca d’informació sobre un personatge.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició

-Avaluació:Pàg. 62, AV 7,8; Pàg. 63, R 4, R 5; Pàg. 63, AM 3,4

-Examen i recuperacio (pàg.15)


Unitat V: La fi de la República


1ª Sessió
-Continguts:
La tercera declinació.El futur imperfet d’indicatiu.L’imperfet i el futur imperfet d’indicatiu del verb sum.
Les llengües romàniques en l’actualitat. El grup italoromànic, gal•loromànic i oriental.
Els radicals llatins. Cultismes.

-Activitats d’aprenentatge:
Relació de paraules llatines amb la seva traducció. Selecció de la paraula llatina que no està en el mateix cas que les altres.
Traducció de frases. text. Selecció de la forma verbal que no està en el mateix temps que les altres.Compleció d’una taula amb frases en present, imperfet i futur.
Traducció d’oracions.Traducció de frases i pas dels verbs al present.
Compleció de les paraules d’una frase amb les terminacions adequades.
Traducció d’un text. Elaboració d’una fitxa sobre diverses llengües romàniques.
Resposta de preguntes sobre textos en italià i en francès.
Cerca de les paraules catalanes, franceses, italianes i castellanes corresponents a mots llatins. Explicació del significat de paraules amb prefixos llatins.
Cerca del radical llatí corresponent a certes definicions.Cerca de cardinals en una sopa de lletres.

-Activitats: Pàg. 67, Act. 1, 2, 3, 4Pàg. 68, Act. 5, 6, 7Pàg. 69, Act. 8, 9, 10Pàg. 71, Act. 11, 12, 13Pàg. 73, Act. 14, 15, 16

-Activitats d’avaluació:

Canvi del nombre de certes expressions.Selecció de la paraula que no està en el mateix cas que les altres.Indicació del plural de certs acusatius.
Traducció de frases textAnàlisi de formes verbals llatines.
Traducció de frases i indicació del temps en què estan.
Compleció d’un esquema sobre les llengües romàniques actuals. Indicació de la llengua romànica que no es parla a Europa. Identificació del numeral llatí de certs mots.Identificació de cultismes corresponents a certes definicions

-Avaluació:Pàg. 78, AV 1,2,3,4,5,6,7; Pàg. 79, R 1,2,3,4,5 Pàg. 79, AM 1

2ª Sessió
Continguts:
La fi de la República..L’oratòria. Cleòpatra.

-Activitats d’aprenentatge:
Compleció d’un quadre sobre Pompeu, Cèsar i Cras.
Ordenació d’episodis de la vida de Juli Cèsar.Relació de frases famoses de Juli Cèsar amb el moment en què les va pronunciar.Explicació del significat històric d’una imatge.
Col•locació d’episodis en una línia del temps. Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats: Pàg. 76, Act. 17, 18Pàg. 76, Act. 19, 20, 21Pàg. 77

-Activitats d’avaluació:
Compleció de frases sobre el sistema republicà. Relació de personatges amb fets que van protagonitzar. Cerca d’informació sobre el calendari en època de Juli Cèsar.
Explicació de la importància de la retòrica a la República.Indicació del nom del principal orador romà.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.

-Avaluació:Pàg. 78, AV 8,9 Pàg. 79, R 6,7; AM 2; 3Unitat VI: L’Alt Imperi

1ª Sessió
-Continguts
La tercera declinació Temes en vocal.Temes mixtos.El pretèrit perfet d’indicatiu.
Els primers textos en català.

-Activitats d’aprenentatge:
Declinació de temes en vocal.Compleció d’una taula amb substantius en diversos casos. Identificació del substantiu que no està en el mateix cas que els altres.
Traducció de frases. text. Selecció de la categoria de paraules de la tercera declinació.Traducció Retroversió de frases.
Cerca de l’arrel de perfet de certs verbs.Traducció de frases amb pretèrits perfets.
Relació d’esdeveniments importants per a l’origen del català.Comentari d’un fragment de les Homilies d’Organyà.Relació de documents amb el comtat en què es van produir.

-Activitats:Pàg. 83, Act. 1, 2,3,4,5Pàg. 84, Act. 6, 7, 8Pàg. 85, Act. 9, 10Pàg. 87, Act. 11, 12, 13
-Activitats d’avaluació:
Compleció d’una graella amb casos nominals.
Traducció de frases i textos. Relació de paraules amb la seva traducció, especificant-ne cas i nombre. Comentari d’un text sobre els primers textos en català.
Explicació de la importància de les Homilies d’Organyà per a la història de la llengua.

-Avaluació:Pàg. 94, AV 1,2,3Pàg. 95, R 1,2,3; Pàg. 95, AM 1, 2;
2ª Sessió
-Continguts:
Els sufixos d’origen llatí.L’Alt Imperi.L’Alt Imperi.La damnatio memoriae.
Adrià.

-Activitats d’aprenentatge:
Explicació del significat de mots amb sufixos llatins.Identificació en frases de les paraules que contenen sufix.Explicació del significat de mots que incorporen determinats sufixos.Cerca de vocabulari format a partir de sufixos.Identificació del sufix llatí d’una sèrie de paraules.
Explicació de la política d’Octavi August.Relació de fets amb l’emperador corresponent. Explicació d’una imatge en què apareix la guàrdia pretoriana.Explicació del significat d’una imatge amb contingut històric.Relació d’una frase amb l’emperador que la va pronunciar.
Cerca d’un mapa amb la màxima expansió de l’Imperi romà. Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats: Pàg. 89, Act. 14 a 18Pàg. 92, Act. 19, 20, 21, 22, 23, 24
Pàg. 93

-Activitats d’avaluació:
Compleció de sèries amb termes que incorporen sufixos llatins.
Cerca al diccionari de definicions de paraules amb sufixos llatins.
Elaboració d’una fitxa sobre un emperador romà. Ordenació cronològica d’emperadors. Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.
-Avaluació:Pàg. 94, AV 4; Pàg. 95, R 4Pàg. 94, AV 5Pàg. 95, R 5Pàg. 95, AM 3

Examen i recuperació (pag.15)Unitat VII: La societat romana

1ª Sessió

-Continuguts
Els adjectius de la tercera declinació.Pronoms. Els demostratius.Pronoms. Els demostratius.Evolució de les vocals.

-Activitats d’aprentatge:
Traducció de frases. text. Declinació de sintagmes en determinats casos.Traducció de frases.Retroversió de frases.Traducció de textos.Identificació de la paraula catalana derivada de certs mots llatins.Identificació de fenòmens fonètics en el pas del llatí al català.Resposta d’una pregunta sobre l’evolució de les vocals finals llatines.
Explicació de l’evolució dels diftongs del llatí al català.Identificació del mot català procedent de termes llatins, identificant el fenomen de l’evolució.

-Activitats: Pàg. 99, Act. 3, 4Pàg. 101, Act. 5, 6, 7, 8, 9
Pàg. 102, Act. 10; Pàg. 103, Act. 11 a 14

-Activitats d’avaluació:
Relació de substantius i adjectius, formant sintagmes.
Traducció de frases text. Unió de síl•labes per formar demostratius.
Retroversió de frases.Substitució de paraules per formes pronominals.
Traducció d’un diàleg.Explicació de l’evolució del vocalisme sobre casos concrets.
Explicació de l’evolució de les vocals d’un conjunt de mots.

-Avaluació Pàg. 110, AV 2, 3,4,5; Pàg. 111, R 1
Pàg. 111, R 2; 3; 4; Pàg. 111, AM 1Pàg. 111, R 5


2ª Sessió

-Continuguts
Els llatinismes.Les classes socials.Les classes socials.La lírica.
Lívia Drusil•la.

-Activitats d’aprentatge:
Accentuació de llatinismes, si és necessari.Escriptura de llatinismes dins d’una sèrie de frases.Detecció dels errors d’una sèrie d’afirmacions.
Compleció d’un esquema sobre la societat romana.Compleció d’una taula sobre l’equiparació entre patricis i plebeus.Comentari d’un text de Plini sobre els esclaus.
Identificació en un text de Plaute de la manera d’aconseguir la llibertat els esclaus.
Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats: Pàg. 105, Act. 15, 16Pàg. 108, Act. 17, 18, 20, 21
Pàg. 109

-Activitats d’avaluació:
Explicació de la diferència entre lèxic patrimonial, cultismes i llatinismes.Escriptura del plural de certs llatinismes.Indicació dels llatinismes que es refereixen al concepte d’error.
Definició de conceptes sobre les classes socials. Indicació dels components de certes classes socials.Explicació de qui eren els poetae novi.Explicació de l’origen del mot “lírica”.Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.

-Avaluacio: Pàg. 110, AV 6; 7,8,9; Pàg. 111, R 6, 7,8
; Pàg. 111, AM 2Unitat VIII: El Baix Imperi

1ª Sessió

-Continguts
Els pronoms. Personals, possessius, anafòric i d’identitat.Els pronoms. Personals, possessius, anafòric i d’identitat.La quarta i la cinquena declinació.
Evolució del vocalisme.Els llatinismes. Locucions.
El Baix Imperi.

-Acticvitats d’aprenentatge:
Compleció de sèries pronominals.
Substitució de pronoms per sintagmes que hi siguin equivalents.
Resposta de preguntes substituint-ne certs mots per pronoms. Traducció de frases text. Identificació de la forma correcta en una sèrie de frases.Traducció d’oracions. Deducció dels mots catalans derivats de termes llatins.Compleció d’un quadre explicant els fenòmens fonètics en el pas llatí-català.Selecció de la paraula que no presenta síncope.Elaboració d’un quadre amb l’evolució al català de certs fenòmens i paraules relacionades. Identificació dels contraris de certes expressions.Compleció de frases amb expressions llatines.Escriptura de frases amb expressions llatines.Identificació del valor de l’expressió ecce homo en el passatge original.Indicació de la certesa o falsedat de certes afirmacions.
Ordenació cronològica d’emperadors.

-Activitats: Pàg. 116, Act. 2, 3, 4. 5, 6Pàg. 117, Act. 7, 8Pàg. 119, Act. 9 a 12Pàg. 121, Act. 13 a 16Pàg. 124, Act. 17, 1

-Activitats d’avaluació:
Traducció de frases. Traducció d’un text. Substitució de paraules per pronoms. .Selecció de la paraula que no ha patit la mateixa evolució que les altres.Identificació de l’evolució del vocalisme de certs mots.
Escriptura de frases amb determinades locucions. Explicació del significat de certes locucions llatines.
Elaboració d’un resum amb les característiques del Baix Imperi.


-Avaluació: Pàg. 126, AV 2, 3,4.,5,6; Pàg. 127, R 1 , 2; Pàg. 127, AM ; Pàg. 127, R3, 4


2ª Sessió

-Continguts
El Baix Imperi.L’epigrama. Gal•la Placídia.

-Acticvitats d’aprenentatge:
Identificació de l’emperador a què fa referència un text.Resposta de preguntes sobre una imatge. Comentari d’un mapa amb els regnes germànics.Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats: Pàg. 124, Act. 19, 20, 21Pàg. 125

-Activitats d’avaluació:
Identificació del terme a què fan referència certes definicions.
Indicació de les característiques de les composicions de Marcial.
Explicació de la relació que hi ha entre l’obra de Marcial i Roma.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.

-Avaluació:Pàg. 127, R 5Pàg. 126, AV 7; Pàg. 127, R 6; Pàg. 127, AM 2

-Examen i recuperació (pag 15 )


Unitat IX: Roma a Catalunya

1ª Sessió
-Continguts
El pretèrit plusquamperfet i el futur perfet d’indicatiu.El pretèrit plusquamperfet i el futur perfet d’indicatiu.El pronom relatiu.

-Activitats d’aprenentatge:
Pas de frases a pretèrit imperfet o a pretèrit plusquamperfet.
Identificació de la forma verbal que no està en el mateix temps que les altres.
Traducció de frases i classificació dels seus verbs.
Identificació de la forma de relatiu llatí que correspondria a un relatiu català.Identificació de la forma correcta de relatiu.Escriptura en frases de la forma adequada de relatiu.

-Activitats: Pàg. 131, Act. 1, 2Pàg. 131, Act. 3, 4, 5Pàg. 132, Act. 6, 7; Pàg. 133, Act. 8, 9

-Activitats d’avaluació:
Compleció d’una graella amb les característiques dels relatius.
Traducció de frases. Traducció d’un text. frases.

-Avaluació: Pàg. 142, AV 1Pàg. 142, AV 2Pàg. 142, AV 3; Pàg. 143, R 1

2ª Sessió

-Continguts
El pronom relatiu.Evolució de les consonants.Els camps semàntics.
La ciència i la tècnica.Els romans a Catalunya.

-Activitats d’aprenentatge:
Retroversió de frases.Traducció d’un text.Traducció d’un diàleg.
Cerca de derivats catalans de certes paraules, identificant el fenome que ha tingut lloc.Classificació de paraules segons el tractament que han tingut b, d, g.
Comparació de l’evolució de grups consonàntics en català i castellà.
Identificació dels mots catalans corresponents a paraules llatines.
Cerca de mots catalans procedents de determinades paraules llatines.
Explicació del significat de mots acabats en –gàmia.
Relació de paraules llatines amb termes vulgars i amb cultismes.
Relació de mots grecollatins pertanyents a la mateixa part del cos.
Classificació de mots segons el sufix que incorporen.Cerca del significat etimològic d’un mot. Indicació de la certesa o falsedat de determinades afirmacions.
Explicació dels fenòmens que va comportar la romanització en certs àmbits.

-Activitats: Pàg. 133, Act. 10, 11, 12Pàg. 135, Act. 13 a 17Pàg. 137, Act. 18 a 23
Pàg. 140, Act. 24, 25

-Activitats d’avaluació:
Traducció d’un text.Explicació de per què determinades paraules són cultismes.Escriptura de termes catalans derivats de mots llatins.Separació dels components que formen una paraula. Explicació del significat d’un sufix.
Compleció d’una taula sobre la presència dels romans a Catalunya.

-Avaluació: Pàg. 143, R 2; Pàg. 143, AM 1Pàg. 142, AV 4; Pàg. 143, R 3
Pàg. 142, AV 5; Pàg. 143, R 4Pàg. 142, AV 6


Unitat X: La religió

1ª Sessió
-Continguts
La veu passiva. Temes de present..El participi.

-Activitats d’aprenentatge:
Transformació de frases en veu activa a veu passiva.
Traducció de frases passives, identificant-ne el complement agent.
Compleció d’una taula de participis.Substitució d’oracions de relatiu per construccions de participi.Transformació de construccions de participi en oracions de relatiuIdentificació de les frases aplicables a una imatge.

-Activitats:Pàg. 147, Act. 1Pàg. 147, Act. 2, 3Pàg. 149, Act. 4, 5, 6 7, 8, 9


-Activitats d’avaluació:
Compleció d’una graella amb l’anàlisi de formes verbals.Traducció de frases text.

-Avaluació:Pàg. 158, AV 1Pàg. 158, AV 2; Pàg. 159, R 1,2Pàg. 158, AV 3 Pàg. 159, AM 12ª Sessió

-Continguts
Evolució dels substantius i dels adjectius.Els camps semàntics. .La religió romana.Els sacrificis. Calígula.

-Activitats d’aprenentatge:
Explicació de fenòmens que van tenir lloc en el pas del llatí al català.
Indicació de la manera d’expressar en català les funcions sintàctiques dels casos.
Transformació de frases de llatí vulgar a llatí clàssic.Identificació dels fenòmens impropis del llatí clàssic que apareixen en un text. Compleció de frases amb la paraula adequada. Relació d’una imatge amb la paraula que la representa.Cerca al diccionari del significat actual i originari de certs mots.Cerca en un text de tots els mots pertanyents al camp semàntic de la religió. Selecció dels actes de culte propis de la religiositat romana.Compleció d’una taula sobre els sacerdots romans.Indicació del que representen determinades imatges.
Resposta de preguntes d’un text sobre Neró.
Relació d’auspicis amb l’element en què es basen.Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats:Pàg. 151, Act. 10 a 13Pàg. 153, Act. 14 a 17Pàg. 156, Act. 18,19, 20, 21, 22Pàg. 157

-Activitats d’avaluació:
Explicació de la diferència entre llatí clàssic i llatí vulgar pel que fa a l’ús de preposicions.Cita de paraules d’origen llatí pertanyents al camp de la religió.
Explicació de l’evolució semàntica d’un mot.Cerca del significat de certs termes per a la religió romana. Relació entre ells de termes religiosos.Compleció d’un esquema sobre la religió romana.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.

-Avaluació:Pàg. 158, AV 4,5,; Pàg. 159, R 3 , 4,5; Pàg. 159, AM 2Pàg. 158, AV Pàg. 159, AM 3
Examen i recuperació (pag 15 )

Unitat XI: La mitologia romana

1ª Sessió
-Continguts
La veu passiva. Temes de perfet.La veu passiva. .Els graus de l’adjectiu. El comparatiu.L’evolució dels verbs.Els camps semàntics. Els tòpics literaris.
La mitologia romana.

-Activitats d’aprenentatge:
Relació de formes que estan en la mateixa persona i nombre.
Transformació de frases a perfet d’indicatiu passiu.Traducció d’un text amb formes de veu passiva. Escriptura dels comparatius de superioritat d’adjectius.
Transformació del segon terme de comparació de certes frases.Traducció de frases textos.Indicació de la veritat o falsedat d’afirmacions.
Cerca del verb català a què ha donat lloc un verb llatí.Escriptura del mot català a què ha donat lloc un mot llatí.Compleció de sèries d’evolució verbal.Compleció d’una taula amb l’evolució de la veu pasLectura d’un text de transició del llatí al català, i resposta de preguntes.Escriptura dels tòpics que es poden relacionar amb determinats temes.
Identificació del tòpic literari que apareix en uns poemes.
Compleció d’un esquema sobre els déus romans primitius.Relació de déus amb l’atribut que els caracteritza.

-Activitats: Pàg. 163, Act. 1, 2. 3Pàg. 165, Act. 4 a 8
Pàg. 166, Act. 9; Pàg. 167, Act. 10 a 14Pàg. 169, Act. 15, 16Pàg. 172, Act. 17, 18

-Activitats d’avaluació:
Traducció d’un text.Traducció d’un text.Anàlisi de formes verbals.
Identificació de l’adjectiu correcte en una frase.
Indicació dels verbs catalans derivats de certs verbs llatins.
Explicació de l’evolució del futur del llatí al català. Identificació d’un tòpic en una pintura.Relació de tòpics literaris amb el que expressen.Indicació del déu competent per a certes qüestions.

-Avaluació: Pàg. 174, AV 2,4,5;; Pàg. 175, R 1,2Pàg. 174, AV 1; ;Pàg. 175, AM 1; Pàg. 175, R 3; Pàg. 175, R 3Pàg. 174, AV 6


2ª Sessió

-ContingutsLa mitologia romana.L’elegia. Ovidi.

-Activitats d’aprenentatge:
Detecció de divinitats romanes que apareixen en noms catalans.
Explicació de mots catalans basats en noms de divinitats romanes.
Comparació de dues representacions de caràcter divinitzador.Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats: Pàg. 172, Act. 19, 20, 21Pàg. 173

-Activitats d’avaluació:
Classificació dels déus romans en originaris i d’origen grec.
Indicació de les obres més importants d’Ovidi. Explicació del concepte d’elegia.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.

-Avaluació:Pàg. 175, R 5Pàg. 174, AV 7; Pàg. 175, R 6; Pàg. 175, AM 2


Unitat XII: El dret

1 Sessió

-Continguts

L’infinitiu.Els graus de l’adjectiu. El superlatiu.
Evolució dels demostratiusEls camps semàntics. El vocabulari jurídic.
.El dret romà.Els banquers. Marc Tul•li Ciceró.

-Activitats d’aprenentatge:
Traducció d’una frase i resposta de preguntes sobre ella.Escriptura de la terminació de mots incomplets.Identificació del subjecte de les oracions d’infinitiu.Traducció de frases.text.Formació del superlatiu de certs adjectius.
Relació dels graus que pertanyen a un mateix adjectiu.Compleció d’una graella amb els graus de l’adjectiu..Escriptura del superlatiu que falta en certes frases.Retroversió de frases..Explicació dels graus de proximitat del demostratiu llatí.Indicació de l’origen de les formes este, esta.Explicació de l’origen de nosaltres, vosaltres.Resposta de preguntes sobre textos en català antic.
Compleció de frases amb expressions llatines que hi vagin bé.
Redacció de frases amb expressions llatines relacionades amb el dret.
Explicació del significat de la llei del talió
Indicació del poder legislatiu de certes assemblees o persones.Resposta de preguntes sobre el ius honorarium.Resolució de casos senzills de dret romà.Lectura d’un text, i audició i compleció d’una biografia.

-Activitats:.
Pàg. 179, Act. 1, 2, 3, 4, 5Pàg. 181, Act. 6 a 12Pàg. 182, Act. 13 a 16
Pàg. 183, Act. 17, 18Pàg. 186, Act. 19, a 25
Pàg. 187

-Activitats d’avaluació
Escriptura de l’infinitiu de certs verbs.Traducció d’un text.Relació de frases amb la seva traducció.Formació de comparatius i superlatius de certs verbs. Traducció de frases. Escriptura del comparatiu i el superlatiu de certs adjectius.Compleció d’afirmacions sobre el pas del llatí al català. Compleció d’un esquema sobre els demostratius.
Selecció de l’expressió jurídica apta per a certs contextos.Explicació d’expressions jurídiques. Indicació de la falsedat o correcció de certes afirmacions. Indicació de les normes que s’adoptaven en assemblees.
Elaboració d’una fitxa sobre una frase llatina amb tradició.


-Avaluació: .
Pàg. 188, AV 1,2,3 4,5,6,7; Pàg. 189, R 2; 3,5,6; Pàg. 189, AM 1,2 Pàg. 189, R 1,4 P-Examen i recuperacio (pag 15)AVALUACIÓ.

Avaluació contínua : Es valora la progressió dels alumnes i es mesura el grau en què es vagin assolint els diferents objectius didàctics i formatius, en el treball de cada dia; amb aquesta finalitat es corregeixen i s'avaluen els exercicis, treballs i altres activitats que l'alumne ha d'anar presentant periòdicament, els quals ponderen en la nota trimestral aproximadament un 25%.

Avaluació sumativa . Constituïda pels exàmens o proves avaluables objectivament; amb un pes en la nota trimestral d’aprox. un 75%.
L’actitud de l’alumne, és a dir, la seva predisposició o interès per l’aprenentatge de la matèria, l'esforç i el treball personals, l’assistència a les classes, també tenen el seu reflex en el procés d'avaluació i, especialment, contribueixen a acabar de perfilar la nota que obté l'alumne (la nota trimestral i la nota final ). Així, doncs, es té en compte, entre d'altres, l'assistència regular a les classes, la participació en les activitats didàctiques, la presentació regular dels exercicis, treballs i altres activitats, la conducta a l'aula.

Per aprovar una avaluació trimestral caldrà obtenir com a mínim un 5 en la nota trimestral. En tot cas, la mitjana de les notes obtingudes en els exàmens no ha d'ésser inferior a 4’5.

Recuperació de la matèria: Bona part de la matèria, concretament la de caràcter lingüístic, té un caràcter acumulatiu; per aquesta raó superar l’ examen trimestral següent comporta la recuperació dels continguts lingüístics del anterior suspès. Els continguts de caràcter històric i cultural, però, no solen tenir caràcter acumulatiu i, per tant, pot passar que s’hagin de recuperar temes específics, encara que es tingui aprovat l’ examen trimestral. A final de curs, la prova extraordinaria servirà per a la recuperació de la part de la matèria no superada anteriorment, ja sigui la part lingüística o bé temes d’història i civilització, o fins i tot les dues parts, segons quin sigui el cas de l’alumne.